Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy Naverviken

Vi på Naverviken värnar om dig och din personliga integritet. Det är viktigt för oss att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss.

Naverviken har därför antagit denna personuppgiftspolicy, som gäller för alla som på något sätt nyttjar Navervikens tjänster eller produkter och/eller på annat sätt har kontakt med oss. I denna policy redogör vi bland annat för hur och varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Ansvarig för hantering av personuppgifter

Naverviken är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs i den här policyn.

Om du har några frågor eller vill åberopa någon av dina rättigheter så når du oss på:

E-post: info@naverviken.se
Adress: Naverviken Logistic AB Box 41
Postadress: 688 21 Storfors
Telefonnummer: 0586-771 200

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som direkt, eller indirekt, kan hänföras till en fysisk levande person.
Exempel på detta är alltifrån personnummer till e-postadresser, men även krypterade uppgifter kan utgöra personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Vad är en behandling av en personuppgift?

Begreppet ”behandling” är brett och omfattar det mesta man kan göra med en personuppgift. Allt från insamling och lagring till ändring, användning eller radering utgör ”behandling”.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Följande kategorier av personuppgifter kan vi komma att behandla:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-postadress och telefonnummer
 • Identitetsuppgifter såsom personnummer, organisationsnummer
 • Arbetsrelaterade uppgifter såsom anställningsuppgifter, ansökningar, CV, personligt brev

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behandlar dina uppgifter i huvudsak för att:

Tillhandahålla och fullgöra avtal om tjänster/varor

Vi behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra vårt avtal och tillhandahålla tjänster/varor till dig.
Vi behandlar personuppgifter för vår administration och fakturering av tjänster/varor, för att hantera klagomål och reklamationer, för att hjälpa dig vid frågor om din tjänst/vara när du kontaktar oss samt i övrigt för att tillvarata våra rättigheter och fullgöra våra skyldigheter enligt vårt avtal med dig. Personuppgifter vi hanterar i denna behandling är kontaktuppgifter samt identitetsrelaterade personuppgifter.

Bokföring

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna fullgöra de lagstadgade skyldigheter som åvilar oss, t.ex. bokföringslagens krav på arkivering av räkenskapsmaterial. Personuppgifter vi hanterar i denna behandling är kontaktuppgifter, identitetsrelaterade personuppgifter samt ekonomiska personuppgifter.

Marknadsföring

Vi behandlar personuppgifter för att möjliggöra marknadsföring av varor/tjänster till dig och att möjliggöra utskick av nyhetsbrev för de tjänster/varor du är intresserad av generellt samt information om företaget. Vidare även att möjliggöra inbjudan till evenemang inom området för ditt intresse. Personuppgifter vi hanterar i denna behandling är kontaktuppgifter.

Inför Anställning

Vi behandlar dina personuppgifter i samband med att du söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss. Bolaget behandlar dina personuppgifter för att bedöma din ansökan och genomföra rekryteringsprocessen. Personuppgifter vi hanterar i denna behandling är kontaktuppgifter och identitetsrelaterade personuppgifter.

Vilken rättslig grund har vi för våra personuppgiftsbehandlingar?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera och tillhandahålla avtalad tjänst/vara.
När det gäller personuppgiftsbehandling för att fullgöra krav som exempelvis bokföringslagen eller skattelagstiftningen är den rättsliga grunden för behandling rättslig förpliktelse.

För behandlingarna marknadsföring och inför anställning är den rättsliga grunden vårt berättigade intresse. Detta innebär att vi anser att våra intressen att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål som listas ovan överväger det integritetsintrång som du utsätts för med anledning av behandlingen.

När det gäller personuppgifter i samband med arbetssökningar som inte har något samband med en rekryteringsprocess eller avslutad rekryteringsprocess, kommer vi att spara dina personuppgifter för eventuellt framtida rekryteringsbehov endast om du har samtyckt särskilt till detta.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål de samlats in för, t.ex. så länge det krävs för att vi ska kunna fullfölja de skyldigheter som vi har med anledning av ett avtal med dig. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det krävs enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

Dina personuppgifter raderas eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

Om Cookies

Om din webbläsare är inställd på att tillåta cookies lämnar du ditt samtycke till att vi placerar cookies på din dator. Du tar tillbaka ditt samtycke genom att ändra webbläsarens inställning.

Vad är cookies?

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge besökaren tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för arr följa en användares surfande inom en specifik webbplats.

Det finns olika typer av cookies. Varaktiga cookies sparas under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast nesökte den aktuella webbplatsen.
En annan typ av cookies kallas Sessionscookies och dessa lagras temporärt i din dators minne under den tid du besöker en sida, exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.
Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats) används i första hand för att analysera trafik och besöksmönster på webbplatsen.

Vi använder cookies

På naverviken.se används cookies för att underlätta för besökarna och ge tillgång till olika funktioner och olika typer av information.

Google Analytics

Statistikverktyget Google Analytics placerar en cookie på din dator som samlar information om ditt beteende då du besöker vår webbplats. Vi använder informationen för att se vilket innehåll som är populärt men också som underlag för beslut kring hur vi kan förbättra webbplatsen. Statistikverktygets cookie innehåller ingen information om vem du är. Vi kan inte identifiera dig eller din dator.

Om du vill veta mer kan du läsa Google sekretess policy som beskriver hur din information används hos Google: www.google.com/policies/privacy/partners/

Om att lämna eller ta tillbaka ditt samtycke

Är din webbläsare inställd på att tillåta cookies har du lämnat ditt samtycke till att vi placerar cookies på din dator.

Du kan ta tillbaka ditt samtycke genom att ändra inställningar i webbläsaren. Du kan välja att blockera samtliga cookies, endast acceptera vissa cookies eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare.

Om du väljer att blockera eller radera cookies kan det innebära att vissa tjänster inte kan användas eller att webbplatsen inte i alla avseenden fungerar helt korrekt.

Vilka delar vi personuppgifter med?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut registrerades personuppgifter till utomstående om den registrerade inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till utomstående säkerställer vi att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

 • Tjänsteleverantörer
  För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter och för att uppfylla de krav som vi är skyldiga som företag delar vi personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till oss. Dessa företag får endast behandla personuppgifter enligt det personuppgiftsbiträdesavtal som tecknas med företaget och enligt de instruktioner som de får i samband med detta. De får inte använda dina personuppgifter för egna ändamål och de är skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina personuppgifter. En tjänsteleverantör får inte dela dina personuppgifter med tredje part eller underleverantör utan att vi godkänner detta.
 • Myndigheter
  Vi kan lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra det. Denna information kan omfatta dina personuppgifter t.ex. om vi är tvungna att lämna ut uppgifter till Skatteverket av bokföringsskäl.
  I samband med en rättstvist kan det vara aktuellt att även överföra information som kan innehålla personuppgifter till övriga parter i tvisten.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig åtkomst. Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för sina arbetsuppgifter har tillgång till dem.

Dina rättigheter

Som registrerad hos oss har du följande rättigheter:

 • Du har rätt att begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgifter vi har om dig.
 • Du har rätt att begära rättning om vi har en felaktig eller ofullständig personuppgift registrerad om dig.
 • Du har rätt att få dina personuppgifter raderade under dessa förutsättningar:
 • Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.
  • Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.
  • Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
  • Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
  • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.
  • Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
 • Rätten att få personuppgifter raderade gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.
 • Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.
 • Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär en begränsning av din behandling av personuppgifter kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid som begränsningen är gällande.
 • Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling som har intresseavvägning som rättslig grund. För att vi ska kunna fortsätta med den aktuella behandlingen behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
 • Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring. Görs en invändning mot direkt marknadsföring, får personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.

Klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter

Skulle du vara missnöjd med vårt sätt att behandla dina personuppgifter ber vi dig att i första hand kontakta oss på: info@naverviken.se

Om du inte är nöjd med vårt sätt att hantera ditt klagomål på kan du framföra ditt klagomål till behörig tillsynsmyndighet, för närvarande Datainspektionen.

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår personuppgiftspolicy. Du hittar alltid den senaste versionen på vår hemsida: www.naverviken.se

Låter det intressant? Kontakta oss gärna!